Ordenança fiscal de recollida de fems, modificació 2015