Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de servei i utilització de instal·lacions